ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “MÁI ẤM BIÊN CƯƠNG”

Toàn thể  CB-CNV Công ty nhận thức sâu sắc Chương trình “Mái ấm biên cương” có ý nghĩa thiết thực trong việc xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào vùng biên giới, hải đảo ổn định cuộc sống, tạo thêm niềm tin góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc phòng bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Mai am BC 03

Được sự đồng thuận và nhất trí, toàn thể CB-CNV đã ủng hộ Chương trình “Mái ấm biên cương” với số tiền 100 triệu đồng. Số tiền ủng hộ tuy không phải là lớn và chưa thấm tháp gì so với sự hy sinh, thiếu thốn của đồng bào nơi biên cương, hải đảo, nhưng đó là tấm lòng, là nghĩa cử nhân văn của của những người lao động trong Công ty.

Tin Liên Quan