Tiền và Vợ

angry-wife-5268-1406013868

Hết tiền… vợ réo như còi hỏa xa!

Còn tiền… vợ nói líu lo,

Hết tiền thì… vợ hét, ‘ho’ suốt ngày.

Còn tiền… vợ hiền như nai,

Hết tiền… vợ mắng như nài quản voi.

Còn tiền… nhỏ nhẹ, hẳn hoi,

Hết tiền… vợ réo như còi hỏa xa.

Còn tiền thì… vợ hiền hòa,

Hết tiền… vợ dữ như là chằn tinh.

Còn tiền… vợ gọi: ‘Anh… anh’,

Hết tiền… vợ gắt như chanh không đường.

Còn tiền… tình thương… mến thương,

Hết tiền… vợ đạp rớt giường như chơi.

Tin Liên Quan