Năng lực cán bộ

NĂNG LỰC CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG NHÂN

KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY

STT

Trình độ chuyên môn

Số lượng

Theo thâm niên công tác

Ghi chú

Dưới 5 năm

Từ 5 năm đến 10 năm

Trên 10 năm

I

CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ TRÊN ĐẠI HỌC

1

Kỹ sư xây dựng, giao thông, thủy lợi

31

14

11

6

2

Kiến trúc sư

18

8

7

3

3

Thạc sỹ,  kỹ sư địa chất, trắc địa, cơ khí, điện

10

5

4

1

4

Cử nhân kinh tế

10

5

3

2

5

Cử nhân Luật

4

2

2

0

6

Kỹ sư tin học

5

2

2

1

II

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1

Xây dựng, giao thông, thuỷ lợi

13

5

7

1

2

Tài chính kế toán, thương mại, thống kê

3

1

2

0

3

Chính trị

1

0

0

1

4

Tin học

1

1

0

0

III

CÔNG NHÂN BẬC CAO

1

Bậc 4/7

10

2

4

4

2

Bậc 5/7

15

5

5

5

3

Bậc 6/7

10

3

5

2

IV

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT, LAO ĐỘNG KHÁC

1

Công nhân

66

30

28

8

Tin Liên Quan